Spor kulüpleri için mali şeffaflık yönetmeliği


Spor kulüplerinin ekonomik ve mali durumlarını, borç ve kredi durumlarını ve her hesap döneminde elde ettikleri sonuçları net bir şekilde sunmaları istenmiştir. Borsada işlem gören Spor AŞ, sermaye piyasası mevzuatına tabi olacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve spor derneklerinin faaliyetlerine katılmak üzere Bakanlığa kayıt yaptıran spor kulüpleri ve üst kuruluşları, faaliyetlerini ve mali durumlarını gözden geçirebilecekleri şekilde hesap tutacaktır.

Spor kulüpleri ve üst kuruluşlarınca tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin esasları belirleyen Resmi Gazete’nin son sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, spor kulüplerinin ekonomik ve mali durumlarının yanı sıra mali durumlarını da açıkça belirtmeleri gerekiyor. borç ve kredi ilişkileri ve her fatura döneminde kaydedilen sonuçlara ulaşılmıştır. Borsada işlem gören Spor AŞ, sermaye piyasası mevzuatına tabi olacaktır.

Spor kulüpleri, Vergi Usul Kanununa göre işletme hesaplarına veya bilançolarına göre defter tutar. Ancak ticari işletmesi, iştiraki, iştiraki, Spor AŞ’si olan veya kar amacı gütmeyen spor kulüplerinin bilanço esasına göre hesap tutmaları zorunludur.

Bu kulüplerin sportif faaliyetlerine ilişkin her türlü gelir ve giderler, Türkiye Muhasebe Standartları ve yönetmelikle belirlenen esaslara göre hazırlanacak konsolide finansal tablolarda raporlanır.

Karar ve üyelik sicil defterleri, ödüller, sertifikalar, madalya bilgileri ve benzeri devam eden kayıtlar, kaydedildikleri defterlerdeki numara ve tarih sırasına göre 10 yıl süreyle saklanır.

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan onay gerektiren defter, kayıt ve belgeler, kalan sayfalar tamamlanıncaya kadar kullanılmaya devam edilir.