Asset Peace’de “Yurtdışında Gayrimenkul” Detayı


Vergi daireleri tarafından hazırlanan taslak tebliğe göre mülkiyet barışı hükümleri yurt dışındaki gayrimenkullere de uygulanabilecek. Uygulamanın kapsamadığı varlıklar, örneğin B. Gayrimenkuller kapsam dahilindeki varlığa dönüştürülerek 31 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye’ye getirilebilir. Varlıklar belirli hesaplarda en az 1 yıl tutulursa vergi oranı sıfırdır.

Ancak yeni “Varlık Barışı” düzenlemesi ile gayrimenkul gibi yurt dışında bulunan varlıklar dahil değildir. 31 Mart 2023’e kadar Başvuru kapsamında varlığa dönüştürülerek başvuru kapsamında Türkiye’ye götürülebilirler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçen düzenleme ile yabancı ve yerli malvarlığının tebligat ve beyanname ile tescil edilmesi mümkün olmuştur. Bu kapsamda başvurular alınmaya başlanmıştır.

Hazine ayrıca, yeni mal varlığı barışı uygulamasına ilişkin usul ve politikaları belirleyen bir tebliğ taslağı hazırlamıştır.

AA muhabirinin taslaktan hazırladığı derlemeye göre, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Mart 2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi gerekiyor.

Bu bildirimler yetkili kişiler veya yasal temsilciler tarafından da yapılabilir. Gerçek ve tüzel kişiler, bahsi geçen varlıklar hakkında vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunmazlar.

Gerçek ve tüzel kişiler için yurt dışında yerleşik varlıklar için tek tebligat esas alınacak, 31 Mart 2023 tarihine kadar birden fazla tebligat yapılabilecektir. Hataların bildirimden sonra düzeltilmesi de mümkündür.

Öte yandan, raporu takip eden aylarda raporlanabilir varlıklarda artış talep edilirse, önceki rapor düzeltilmeyecektir.

Raporlanacak ek varlıklar için yeni bir bildirim yapılacaktır.

3 AY İÇİNDE ÜLKEYE GİRECEKTİR

Varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki bir banka veya aracı kurum nezdinde mevcut veya yeni açılmış bir hesaba aktarılması gerekir.

Türkiye’de bir banka veya aracı kurum nezdinde mevcut veya yeni açılan bir hesaba ilgili varlığın devri işlemlerinde, raporlayan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer eden kişinin farklı olması menfaat açısından bir fayda sağlamaz. bahsi geçen hükümden.

Yurt dışında bulunan varlıklar, 5 Temmuz 2022 tarihinden en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar yabancı banka veya finans kuruluşları tarafından kullanılan ve kanuni defterlere kaydedilen kredilerin tasfiyesinde kullanılabilir. Bu durumda, Türkiye’ye borcu kapatmak için kullanılan varlıkların muhasebe kayıtlarından çıkarılması şartıyla alınması şartı aranmaz.

5 Temmuz 2022 tarihinden itibaren kanuni defterlerde kayıtlı sermaye, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının avansları, bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle yurtdışında yerine getirilirse, yukarıdaki madde hükümleri uygulanabilir. bahsi geçen avansların muhasebe belgelerinden mahsup edilmesi şartıyla kullanılır.

31 Mart 2023 tarihine kadar yurt dışında bulunan ancak teminat altına alınmayan varlıkların (örneğin gayrimenkul) kapsam dahilindeki varlıklara dönüştürülerek Türkiye’ye getirilmesi anılan madde hükümlerine göre mümkün olacaktır.

VARLIKLAR TÜRKİYE’YE HANGİ ŞARTLARDA GETİRİLEBİLİR?

Taslağa göre “Türkiye’ye getirme”, para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesini veya bu varlıkların Türkiye’de bir banka veya aracı kurum nezdinde açılacak bir hesaba aktarılmasını kapsamaktadır.

Fiziki olarak Türkiye’ye getirilemeyen veya aracı kurumlar nezdinde açılacak hesaba aktarılamayan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları da aracı kurumlara bildirilir.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’de bulunan bir banka veya aracı kurum nezdinde mevcut veya yeni açılan bir hesaba havale edilmesi halinde, delil olarak banka dekontu veya aracı kurumun işlem sonuç formu istenir. Türkiye’ye getirilen bu varlıklar kullanılabilir.

31 Mart 2023 tarihine kadar, söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak taşınması sırasında düzenlenen beyanname/tebligata istinaden Gümrük İdaresi’nden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirildiğinin tasdikinde kullanılabilir.

KADEMELİ VERGİ UYGULANACAK

Banka ve aracılardan kendilerine bildirilen varlıklar için 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim 2022 ile 31 Aralık 2022 arasındaki bildirimler için yüzde 2 ve 31 Mart 2023 tarihine kadar kendilerine bildirilen varlıkların değeri üzerinden ücret alınacaktır. ve yapılan raporlar için yüzde 3 vergi alır.

Varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara devredildiği veya yurt dışından getirilip bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle bu hesaplarda tutulması halinde vergi oranı yüzde sıfırdır.

Bu durumda bankalar ve aracılar tarafından tahsil edilip vergi dairesine ödenen vergiler, beyanname verenin vergi dairesine talebi üzerine ilgilisine iade edilir.

Beyan edilen veya beyan edilen varlıklara tekabül eden tutarlara ilişkin herhangi bir vergi denetimi veya tahakkuku bulunmamaktadır.

Vergi dairelerinde beyan edilen iç varlıkların değeri üzerinden, tarhın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gereken yüzde 3 oranında vergi alınır.